Növénytudományi Doktori Iskola témakiírásai

Témavezető neve

Kutatási téma

Jelentkezési határidő

Helyszín

Linc Gabriella Egyes diploid búzafajok és a Brachypodium, mint modell növény molekuláris citogenetikai vizsgálata: pachytene- és fiber-FISH 2012-05-31 Mv
Pauk János Szárazságtűrés genetikai hátterének vizsgálatára létrehozott DH populáció feno- és genotipizálása búzában.

2012-05-31

GK
Várallyay Éva VIGS vektorok fejlesztése növényi miRNS gének funkciójának vizsgálatára.

2012-05-31

MBK
Silhavy Dániel A növényi NMD rendszer szerepe a patogének elleni védekezésben.

2012-05-31

MBK
Pauk János In vitro haploid és doubled haploid módszer fejlesztése és felhasználása a növénynemesítésben.

2012-05-31

GK
Lángné Molnár Márta

Új búza/árpa diteloszómás addíciós vonalak előállítása és azonosítása fluoreszcens in situ hibridizációval és molekuláris markerekkel

2012-05-31

Mv
Lángné Molnár Márta

Genetikailag stabil búza/árpa szubsztitúciós vonalak előállítása és azonosítása

2012-05-31

Mv
Karsai Ildikó

A kenyérbúza (Triticum aestivum L.) ökológiai adaptációját meghatározó genetikai komponensek vizsgálata

2012-05-31

Mv
Dudásné Posta Katalin

Endomikorrhiza-, és növénypatogén gombák kapcsolatának vizsgálata

2012-05-31

NVI
Bálint András

Nitrogén hasznosítási hatékonyság jellemzése őszi búzában asszociációs térképezés segítségével.

2012-05-31

Mv
Burgyán József

Vírus indukálta öröklődő epigenetikus változások Arabidopsis thaliana model növényben

2012-05-31

MBK
Havelda Zoltán

Szövet specifikus mRNS-ek és szabályozó kis RNS-ek összehasonlító genomszintű analízise Capsicum annuum-ban.

2012-05-31

MBK
Jäger Katalin

Az aszálytűrés mértékének meghatározására alkalmas epidermális bélyegek azonosítása búzán

2012-05-31

MV
Birkás Márta

Talajművelés és trágyázás az ökológiai szántóföldi növénytermesztésben,

2012-05-31

NTTI
Kiss József

Egyes invazív kártevők (pl. Diabrotica virgifgera virgifera Leconte) populáció modellezése térben és időben, GM kukorica hibridek hatékonyság- és környezeti hatásvizsgál

2012-05-31

NVI
Lehoczky Éva

Tápanyagellátás és gyomosodás összefüggéseinek vizsgálata

2012-05-31

NVI
Gyulai Gábor

A nyárfa (Populus x canescens) gsh és gst génjeinek up-regulációja DNS-demetilációval

2012-05-31

GBI
Szittya György

A kis szabályozó RNS-ek hőmérséklet érzékelésben betöltött szerepének vizsgálata Arabidopsisban.

2012-05-31

MBK
Gyulai Gábor

Kloroplasztisz (cpDNA) haplotípusok fragmentum és szekvencia azonosítása sárga- (Cucumis melo) és görög (Citrullus lanatus) dinnyében

2012-05-31

GBI
Gyulai Gábor

A görögdinnye (Citrullus lanatus) molekuláris evolúciója és domesztikációja régészeti magleletek DNS mintáinak elemzésével

2012-05-31

GBI
Birkás Márta

Talajművelés és trágyázás az ökológiai szántóföldi növénytermesztésben

2012-05-31

NTTI
Csősz Lászlóné Bán Rita

A genetikai rezisztencia mechanizmusának elemzése a kalászosok levélbetegségeivel szemben

2012-05-31

GK
Gyulai Gábor

A hazai egyiptomi múmia leletek növényanyagának morfológiai és ősDNS azonosítása

2012-05-31

GBI
Kiss Erzsébet

Érés-specifikus gének és promotereik azonosítása és funkcionális jellemzése szamócában.

2012-05-31

GBI
Várallyay Éva

VIGS vektorok fejlesztése növényi miRNS gének funkciójának vizsgálatára

2012-05-31

MBK
Birkás Márta

Klímakár eredetű talajminőség romlás és kármegelőzés

2012-05-30

NTTI
Lángné Molnár Márta Karsai Ildikó A kenyérbúza (Triticum aestivum L.) ökológiai adaptációját meghatározó genetikai komponensek vizsgálata

2011-09-30

Mv
Matuz János Őszi búzák extenzográfos és alveográfos minőségének alakulása agrotechnikai és időjárási tényezők hatására

2011-09-23

GKKft
Berzsenyi Zoltán Szántóföldi növények agronómiai reakcióinak vizsgálata növekedésanalízissel, ökofiziológiai mérésekkel és terméselemzéssel.

2011-09-23

MvMTA
Lángné Molnár Márta Karsai Ildikó Új búza/árpa diteloszómás addíciós vonalak előállítása és azonosítása fluoreszcens in situ hibridizációval és molekuláris markerekkel

2011-09-23

MvMTA
Berzsenyi Zoltán Eltérő kukorica genotípusok növényszám reakciójának vizsgálata

2011-09-23

MvMTA
Berzsenyi Zoltán Kukoricahibridek N-műtrágya reakciójának vizsgálata

2011-09-23

MvMTA
Berzsenyi Zoltán A vetésforgó hatás tényezőinek vizsgálata kukorica és búza

2011-09-23

MvMTA
Szakács Éva Idegen fajú kromoszómák azonosítása a búza és egyes rokon nemzetségek (Hordeum, Agropyron) keresztezéséből származó hibridek utódaiban mol. citogenetikai módszerekkel'

2011-05-31

Mv
Gyuricza Csaba Fás szárú energianövények termesztéstechnológiája

2011-05-31

SZIE
Gyuricza Csaba Pihentetett területek növénytermesztési hasznosítása

2011-05-31

SZIE
Kiss Erzsébet Több célra hasznosítható fehér akác (Robinia pseudo-acacia L.) fajták és klónok molekuláris jellemzése, azonosítása

2011-05-31

GBI
Toepfer Stefan Sustainable and environmentally friendly management of pests in field crops

2011-05-30

CABI
Kocsy Gábor A búza fagytűrésében szerepet játszó gének azonosítása és jellemzése

2011-05-30

MV
Lángné Molnár Márta Új búza/árpa diteloszómás addíciós vonalak előállítása és azonosítása fluoreszcens in situ hibridizációval és molekuláris markerekkel

2011-05-30

Mv
Mesterházy Ákos Búza kalászfuzárium rezisztencia QTL analízise, térképezése

2011-05-30

GK
Szemán László Gyepszőnyegtermesztés

2011-05-30

NTI
Tóth Ferenc Termesztett növényeink és a környező élőhelyek állategyüttesei közötti kölcsönhatás erősítése növényvédelmi célból

2011-05-30

NVI
Birkás Márta A talajminőség védelem és javítás talajhasználati tényezői

2011-05-30

NTI
Dorner Zita Az ökológiai gazdálkodás gyomviszonyainak elemzése Magyarország különböző régióiban

2011-05-30

NVI
Gyulai Gábor A görögdinnye (Citrullus lanatus) molekuláris evolúciója és domesztikációja régészeti magleletek DNS mintáinak elemzésével

2011-05-30

GBI
Gyulai Gábor A nyárfa (Populus x canescens) gsh és gst génjeinek up-regulációja DNS-demetilációval

2011-05-30

GBI
Helyes Lajos A zöldségnövények beltartalmi összetevőire ható abiotikus és biotikus tényezők értékelése, különös tekintettel az antioxidáns tartalomra

2011-05-30

KERT
Helyes Lajos A zöldségnövények termésképzésére ható abiotikus és biotikus tényezők értékelése.

2011-05-30

KERT
Jolánkai Márton A klímavédelem növénytermesztési tényezői

2011-05-30

NTI
Jolánkai Márton Növénytermesztési bioenergetikai kutatások - hozamstabilitás

2011-05-30

NTI
Jolánkai Márton Agrotechnikai tényezők hatása a búza minőségének alakulására

2011-05-30

NTI
Jolánkai Márton Precíziós növénytermesztési módszerek alkalmazástechnikai feltételeinek kidolgozása a gabonanövények termesztésében

2011-05-30

NTI
Birkás Márta Talajminőség- és klímavédelmi indikátorok.

2011-05-30

NTI
Mesterházy Ákos Kukorica csőpenész rezisztencia kutatás, fajtaelismerés és rezisztencianemesítés

2011-05-30

GK
Mesterházy Ákos Fungicidkutatás és technológiafejlesztés búzán és kukoricán fuzárium fertőzéssel szemben

2011-05-30

GK
Mesterházy Ákos Növénykórokozó populációk genetikai variabilitásának vizsgálata (Fusarium, Drechlesra).

2011-05-30

Szeged
Ombódi Attila Az intenzív szabadföldi zöldségtermesztés egyes technológiai elemeinek hatása a víz- és a tápanyag-felhasználás hatékonyságára és a termények minőségére.

2011-05-30

KERT
Molnár István Búza-Aegilops introgressziós vonalak előállítása és jellemzése fluoreszcens in situ hibridizációval és molekuláris markerekkel

2011-05-30

MV
Bán Rita Az indukált és genetikai rezisztencia mechanizmusának összehasonlító elemzése biotróf és nekrotróf gazda-parazita rendszerekben.

2011-05-30

NVI
Kiss Erzsébet Lisztharmat indukálta génexpresszió szőlőben.

2011-05-30

GBI
Kiss Erzsébet Szamóca érrés-specifikus gének és promotereik azonosítása és funkcionális jellemzése szamócában.

2011-05-30

GBI
Kiss József Az integrált növényvédelem egyes elemei: Kártevők és természetes ellenségeik populáció-modellezése, GM növények környezeti kockázatelemzése.

2011-05-30

NVI
Csősz Lászlóné
Bán Rita
A genetikai rezisztencia mechanizmusának elemzése a kalászosok levélbetegségeivel szemben

2011-05-30

GK
Dudásné Posta Katalin Endomikorrhiza-, és növénypatogén gombák kapcsolatának vizsgálata

2011-05-30

NVI
Izsáki Zoltán Az őszi árpa növénytáplálásának fejlesztése csernozjom réti talajon

2010-10-31

Bakonyi József Fitoftórás betegségek kóroktana, a kórokozók feno- és genotípusos jellemzése

2010-05-31

Bánfalvi Zsófia Transzgénikus burgonyagumók beltartalmi értékének vizsgálata

2010-05-31

Barna Balázs A brasszinoszteroidok és a növények biotikus stressz ellenállósága

2010-05-31

Barna Balázs A brasszinoszteroidok és a növények biotikus stressz ellenállósága

2010-05-31

Barnabás Beáta A szárazságstressz hatása a búza (Triticum aestivum L.) szemterméseinek fejlõdésére.

2010-05-31

Barnabás Beáta Nemesítési alapanyagok előállítása (búza/árpa/kukorica) biotechnológiai módszerekkel.

2010-05-31

Berzsenyi Zoltán Gabonanövények produkciójának és termésreakciójának vizsgálata növekedésanalízissel szántóföldi kísérletekben

2010-05-31

Berzsenyi Zoltán Szántóföldi növények agronómiai reakcióinak vizsgálata növekedésanalízissel, ökofiziológiai mérésekkel és terméselemzéssel.

2010-05-31

Birkás Márta Talajminőség- és klímavédelmi indikátorok.

2010-05-31

Birkás Márta A talajminőség védelem és javítás talajhasználati tényezői

2010-05-31

Dorner Zita Az ökológiai gazdálkodás gyomviszonyainak elemzése Magyarország különböző régióiban

2010-05-31

Gyulai Gábor A nyárfa (Populus x canescens) gsh és gst génjeinek up-regulációja DNS-demetilációval

2010-05-31

Gyulai Gábor A görögdinnye (Citrullus lanatus) molekuláris evolúciója és domesztikációja régészeti magleletek DNS mintáinak elemzésével

2010-05-31

Gyulai Gábor Kloroplasztisz (cpDNA) haplotípusok fragmentum és szekvencia azonosítása sárga- (Cucumis melo) és görög (Citrullus lanatus) dinnyében

2010-05-31

Gyuricza Csaba Pihentetett területek növénytermesztési hasznosítása

2010-05-31

Gyuricza Csaba Fás szárú energianövények termesztéstechnológiája

2010-05-31

Gyuricza Csaba Cukorcirok termesztéstechnológia kidolgozása alternatív energetikai célokra

2010-05-31

Hajós Lászlóné Physiological processes that may be genetically modified to improve yield in maize

2010-05-31

Hajós Lászlóné A lisztharmat rezisztencia nemesítés hatásai a tavaszi sörárpa (Hordeum vulgare) agronómiai tulajdonságaira és egyéb minőségi paramétereire

2010-05-31

Helyes Lajos A zöldségnövények termésképzésére ható abiotikus és biotikus tényezők értékelése.

2010-05-31

Helyes Lajos A zöldségnövények beltartalmi összetevőire ható abiotikus és biotikus tényezők értékelése, különös tekintettel az antioxidáns tartalomra.

2010-05-31

Jenes Barnabás Organellumok genetikai módosítása különös tekintettel a termesztett gabonafélékre.

2010-05-31

Jolánkai Márton Növénytermesztési bioenergetikai kutatások - hozamstabilitás

2010-05-31

Jolánkai Márton Precíziós növénytermesztési módszerek alkalmazástechnikai feltételeinek kidolgozása a gabonanövények termesztésében.

2010-05-31

Jolánkai Márton Agrotechnikai tényezők hatása a búza minőségének alakulására.

2010-05-31

Kiss József Integrált növényvédelmi rendszerek modellezése, értékelése és fejlesztése technikai, környezeti és ökonómiai kritériumok alapján.

2010-05-31

Kiss József Az integrált növényvédelem egyes elemei: Kártevők és természetes ellenségeik populáció-modellezése, GM növények környezeti kockázatelemzése.

2010-05-31

Kocsy Gábor A búza fagytűrésében szerepet játszó gének azonosítása és jellemzése

2010-05-31

Láng László Fakultatív búza genotípusok előállítása és jellemzése

2010-05-31

Marton L. Csaba Kukorica pollentermelése eltérő ökológiai körülmények között és a pollentermelés genetikai hátterének vizsgála

2010-05-31

Gyulai Gábor A köles molekuláris evolúciója és domesztikációja

2010-05-31

Heszky László Molekuláris markerek (hímsterilitás, rezisztenia, restorer, stb) keresése és alkalmazása a repce nemesítésében

2010-05-31

Kiss Erzsébet Szamóca érrés-specifikus gének és promotereik azonosítása és funkcionális jellemzése szamócában.

2010-05-31

Kiss Erzsébet Lisztharmat indukálta génexpresszió szőlőben.

2010-05-31

Mesterházy Ákos Búza kalászfuzárium rezisztencia QTL analízise, térképezése

2010-05-31

Mesterházy Ákos Kukorica csőpenész rezisztencia kutatás, fajtaelismerés és rezisztencianemesítés

2010-05-31

Mesterházy Ákos Fungicidkutatás és technológiafejlesztés búzán és kukoricán fuzárium fertőzéssel szemben

2010-05-31

Mesterházy Ákos Növénykórokozó populációk genetikai variabilitásának vizsgálata (Fusarium, Drechlesra)

2010-05-31

Pauk János Abiotikus stressz- válaszban résztvevő gén(ek) funkciójának vizsgálata búzában: genetikai transzformáció, molekuláris jellemzés, a génfunkció zártrendszerű vizsgálata

2010-05-31

Pauk János Búza (Triticum aestivum L.) mikrospóra tenyészetése és felhasználása genetikai transzformációra

2010-05-31

Pék Zoltán Hiperspektrális képalkotás, közeli infravörös és kvantitatív spektrofotometria felhasználása zöldségnövények beltartalmi összetevőinek meghatározásában.

2010-05-31

Matuz János Őszi búzák extenzográfos és alveográfos minőségének alakulása agrotechnikai és időjárási tényezők hatására

2010-05-31

Matuz János Öröklődési és beltartalmi vizsgálatok fehér, piros, kék és bíbor szemszínű búza fajtákkal

2010-05-31

Lángné Molnár Márta Új búza-árpa transzlokációs kromoszómák kiválogatása és azonosítása fluoreszcens in situ hibridizációval és molekuláris markerekkel

2010-05-31

Ombódi Attila Az intenzív szabadföldi zöldségtermesztés egyes technológiai elemeinek hatása a víz- és a tápanyag-felhasználás hatékonyságára és a termények minőségére.

2010-05-31

Percze Attila A biomassza energia, az energia nád hazai termesztéstechnológiájának kidolgozása

2010-05-31

Percze Attila Az energianád termesztéstechnológiájának kidolgozása, termőhelyenkénti összehasonlító vizsgálatok elemzése

2010-05-31

Purnhauser László Molekuláris markerek felhasználása a búza rozsdarezisztenciára történő nemesítésében

2010-05-31

Sági László A kukorica és búza genetikai módosítása: újszerű módszerek és alkalmazások.

2010-05-31

Szemán László Urbanizációs gyeptermesztési kutatások

2010-05-31

Szemán László Gyepgazdálkodási rendszerek fejlődése és környezeti hatásai

2010-05-31

Toldi Ottó A bioenergetikai és természetvédelmi szempontoknak jobban megfelelő energiaakác vonalak létrehozása biotechnológiai módszerekkel

2010-05-31

Tóth Ferenc Termesztett növényeink és a környező élőhelyek állat-együttesei közötti kölcsönhatás erősítése növényvédelmi célból

2010-05-31

Turóczi György Biológiai védekezés talaj eredetű növénybetegségekkel szemben

2010-05-31

Virányi Ferenc
Bán Rita
Az indukált és genetikai rezisztencia mechanizmusának összehasonlító elemzése biotróf és nekrotróf gazda-parazita rendszerekben

2010-05-31

Szőcs Gábor
Kiss József
Kártevő - penészgomba kárláncolat fenológiája és jelentősége a kukorica növényvédelmében

2010-05-31

Lángné Molnár Márta Organikus termesztésre alkalmas alternetív gabonafélék nagy evolúciós potenciállal rendelkező poplációinak előállítása.

2010-05-31

Jolánkai Márton A klímaváltozás káros hatásainak megelőzése, előrejelzése és csökkentése a gyepgazdálkodásban.

2009-05-29

Szakács Éva Idegen fajú kromoszómák azonosítása a búza (Triticum aestivum) és egyes rokon nemzetségek (Hordeum, Agropyron) keresztezéséből származó hibridek utódaiban molekuláris ci

2009-05-29

Barna Balázs Másodlagos jelátvivő anyagok szerepe a nekrotróf és biotróf kórokozók okozta növényi betegségekben.

2009-05-29

Hajós Lászlóné Biofortifikáció. Nemesítés az élelmiszernövények ásványianyag-, vitamin- és bioaktív peptid tartalmának javítására.

2009-05-29

Tóth Ferenc Kártevők elleni vegyszermentes védekezés lehetőségeinek feltérképezése.

2009-05-29

Hajós Lászlóné A kukorica nemesítés stratégiái globális felmelegedés és következményei megoldására.

2009-05-29

Bakonyi József Árpát fertőző Pyrenophora-fajok intra-és interspecifikus változékonysága

2008-05-31

Birkás Márta A talajtakarás jelentősége a talaj- és klímavédelemben

2008-05-31

Birkás Márta Tarlógondozás talajművelési és biológiai módszerekkel

2008-05-31

Helyes Lajos A hajtatott melegigényes zöldségfajok (paradicsom, étkezési paprika, uborka) termésképzésének modellezése

2008-05-31

Dimény Judit Lebomló fóliák hatásának vizsgálata intenzív szabadföldi paprikatermesztésben

2008-05-31

Jolánkai Márton A klímavédelem növénytermesztési tényezői

2008-05-31

Jenes Barnabás Növényi sejtorganellumok genetikai módosítása, különös tekintettel a kloroplasztisz transzformációjára

2008-05-31

Tóth Ferenc Kártevők elleni vegyszermentes védekezés lehetőségeinek feltérképezése

2008-05-31

Kiss Erzsébet A Vitis vinifera eredetű REN1 lisztharmat-rezisztenciagén finomtérképezése

2008-05-31

Virányi Ferenc Növényi induktorok által kiváltott rezisztencia a napraforgó-peronoszpórával szemben

2008-01-31

Tóth Ferenc Pókok felhasználási lehetőségei környezeti hatásvizsgálatokban

2008-01-31

Tóth Ferenc Pókok felhasználási lehetőségei a biológiai védekezésben

2008-01-31

Tóth Ferenc A tájszerkezet és a tájhasználat hatása mezőgazdasági területek ízeltlábú-együtteseire

2008-01-31

Heszky László Almafajták és rügymutánsaik molekuláris elkülönítése és rezisztenciagén-analóg markerek azonosítása

2008-01-31

Heszky László Szamóca érés-specifikus gének promótereinek jellemzése

2008-01-31

Heszky László Kárpát-medencei és mai magyar szőlőfajták mikroszatellit alapú molekuláris jellemzése, DNS ujjlenyomatának és pedigréjének meghatározása

2008-01-31

Kiss Erzsébet Muscadinia rotundifolia és Vitis vinifera eredetű lisztharmat-rezisztencia gének összehasonlító térképezése szőlőben

2008-01-31