Együttműködési Megállapodás

 amely létrejött a Szent István Egyetem (székhelye: Gödöllő, Páter Károly u. 1., képviseli: a rektor) és a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő (továbbiakban MBK) között a doktori (PhD) képzésben való együttműködés tárgyában.

  1. A megállapodás célja általában:

            - a doktori (PhD) képzés kiszélesítése és gazdagítása,

            - az Egyetem és a kutatóintézetek/társegyetemek közötti kapcsolatok erősítése,

            - a kutatói utánpótlás nevelése.

  2. A MBK kutatói közül az SZIE Növénytudományi Doktori Iskolájához (képviseli: Dr. Heszky László egyetemi tanár, iskolavezető) törzstagként csatlakoznak:

            Dr. Bánfalvi Zsófia, tud. tanácsadó az MTA doktora

  3. A Szent István Egyetem és az MBK a doktori képzés keretében közös kutatásokat folytat az alábbi témákban:

-         Szántóföldi növényfajok abiotikus stresszrezisztencia vizsgálata burgonya biotechnológiája

-         Molekuláris nemesítési technikák

  4. A törzstagok – akik ilyen kapcsolatot csak egy felsőoktatási intézménnyel köthetnek – részt vesznek a Növénytudományi Doktori Iskola munkájában, tantárgyakat hirdetnek meg, PhD hallgatók témavezetését vállalják, s felkérésre közreműködnek a PhD minősítési eljárásban.

  5. A SZIE – szabályos felvételi eljárás keretében, és annak eredményétől függően – állami ösztöndíjas vagy költségtérítéses PhD hallgatókat helyez ki az MBK-ban, az intézet állományába tartozó törzstag témavezetése mellett folyó irányított kutatómunkára.

  6. A SZIE az MBK-ban kihelyezett állami ösztöndíjas PhD hallgatókra eső képzési normatíva meghatározott részét a képzés minden szemeszterében átutalja a befogadó intézmény számlájára. (Az átutalt összeg nagyságát minden hallgató esetében külön megállapodás rögzíti.)

  7. A SZIE vállalja, hogy az MBK-ban PhD fokozattal nem rendelkező munkatársait – az intézet ajánlására, és a felvételi vizsgán történt megfelelés esetén – az Egyetemen folyó szervezett doktori képzésre felveszi. A felvétel és a képzés körülményeiről a Szent István Egyetem, Szervezeti és Működési Szabályzatának, 8. sz. melléklete rendelkezik.

 8. Az MBK, mint Befogadó kötelezettséget vállal arra, hogy az intézménybe kihelyezett PhD hallgató eredményes kutatómunkájához és a SZIE által átutalt képzési normatíva hatékony felhasználásához szükséges infrastrukturális hátteret (helyiség, annak bútorzata, takarítása, karbantartása, közműszolgáltatásokkal való folyamatos ellátása, a kutatáshoz szükséges berendezések jogszabályoknak megfelelő használata) térítésmentesen biztosítja.

  9. A törzstagok jogállásáról és a törzstagokkal szemben megfogalmazott feltételekről a doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről szóló 33/2007. (III. 7.) Kormányrendelet rendelkezik.

 10. Jelen megállapodás a Felek egyező akaratával az 1. pontban megjelölt célok megvalósítására a hatékony együttműködés folyamatos biztosítására 2009. január 1-én jön létre, és határozatlan ideig szól.

 Gödöllő,  2009.

Az MBK részéről:                                                    A Szent István Egyetem részéről

 Dr. Kiss György Botond sk.                                    Dr. Solti László sk.

igazgató, MTA doktora                                               egyetemi tanár, rektor, az MTA lev. tagja