Együttműködési Megállapodás

 amely létrejött a Szent István Egyetem (székhelye: Gödöllő, Páter Károly u. 1., képviseli: a rektor) és a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete között a doktori (Ph.D.) képzésben való együttműködés tárgyában.

  1. A megállapodás célja általában:

            - a doktori (Ph.D.) képzés kiszélesítése és gazdagítása,

            - az Egyetem és a kutatóintézetek/társegyetemek közötti kapcsolatok erősítése,

            - a kutatói utánpótlás nevelése.

 2. Az MTA MGKI kutatói közül az SZIE Növénytudományi Doktori Iskolájához (képviseli: Dr. Virányi Ferenc egyetemi tanár, iskolavezető) törzstagként csatlakoznak:

            Dr. Berzsenyi Zoltán tud. osztályvezető

  3. A Szent István Egyetem és az MTA MGKI a doktori képzés keretében közös kutatásokat folytat az alábbi témákban:

-          Kukorica pollen életképesség

-          Kukorica fuzáriózissal szembeni ellenállóság

-          Búza fuzáriózissal szembeni ellenállóság

-          Búza rozsdabetegségeivel szembeni ellenállóság

  4. A törzstagok – akik ilyen kapcsolatot csak egy felsőoktatási intézménnyel köthetnek – részt vesznek a Növénytudományi Doktori Iskola munkájában, tantárgyakat hirdetnek meg, Ph.D.-hallgatók témavezetését vállalják, s felkérésre közreműködnek a Ph.D. minősítési eljárásban.

  5. A SZIE – szabályos felvételi eljárás keretében, és annak eredményétől függően – állami ösztöndíjas vagy költségtérítéses Ph.D.-hallgatókat helyez ki az MTA MGKI-be, az intézet állományába tartozó törzstag témavezetése mellett folyó irányított kutatómunkára.

  6. A SZIE az MTA MGKI-ben kihelyezett állami ösztöndíjas Ph.D.-hallgatókra eső képzési normatíva meghatározott részét a képzés minden szemeszterében átutalja a befogadó intézmény számlájára. (Az átutalt összeg nagyságát minden hallgató esetében külön megállapodás rögzíti.)

  7. A SZIE vállalja, hogy az MTA MGKI-ben Ph.D. fokozattal nem rendelkező munkatársait – az intézet ajánlására, és a felvételi vizsgán történt megfelelés esetén – az Egyetemen folyó szervezett doktori képzésre felveszi. A felvétel és a képzés körülményeiről a Szent István Egyetem, Szervezeti és Működési Szabályzatának, 8. sz. melléklete rendelkezik.

 8. Az MTA MGKI mint Befogadó kötelezettséget vállal arra, hogy az intézménybe kihelyezett Ph.D-hallgató eredményes kutatómunkájához és a SZIE által átutalt képzési normatíva hatékony felhasználásához szükséges infrastruktúrális hátteret (helyiség, annak bútorzata, takarítása, karbantartása, közműszolgáltatásokkal való folyamatos ellátása, a kutatáshoz szükséges berendezések jogszabályoknak megfelelő használata) térítésmentesen biztosítja.

  9. A törzstagok jogállásáról és a törzstagokkal szemben megfogalmazott feltételekről a doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről szóló 33/2007. (III. 7.) Kormányrendelet rendelkezik.

 10. Jelen megállapodás a Felek egyező akaratával az 1. pontban megjelölt célok megvalósítására a hatékony együttműködés folyamatos biztosítására 2007. október 1-én jön létre, és határozatlan ideig szól.

 Gödöllő - Martonvásár 2007.