Hallgatók kiválasztása, felvétele:  

(1) A felvételi meghallgatásokat az EDHT által kijelölt felvételi bizottság végzi. A felvételi meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetni.

(2) A felvételi meghallgatásnak az a célja, hogy a bizottság képet kapjon a jelölt emberi és szakmai habitusáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos tevékenységéről, nyelvismeretéről. A bizottság külön-külön értékeli a jelentkezőket, majd javasolja, vagy nem javasolja felvételüket. A Felvételi Bizottság a javasolt jelentkezőket
rangsorolja.

(3) A felvételi meghallgatáson a DIT, vagy a bizottság a következő értékelési szempont szerint pontozza a pályázót:

1. emberi és szakmai habitus:   

0-30 pont a felvételi bizottság értékelése alapján

2. tudományos teljesítmény:   

0 - 30 (a pontozást a Dl ügyrendje tartalmazza)

3. a diploma minősítése (a felvételi alapkövetelményt jelentő jó minősítésű diplomán túl):   

5-10 pont (kitűnő 10, jeles 5, (a végzést követő három évben alapkövetelmény a jó minősítés)

Három évnél régebbi diploma esetén a diplomát nem kell pontozni. Ebben az esetben a jó minősítés nem feltétel, de a diplomát követő eredményes posztgraduális tanulmányokat és szakterületi kutatómunkát igazolni kell. Ez esetben a tudományos munka elismerésének minimális pontszámát a Dl ügyrendje határozza meg. Külföldi jelentkező pontozási rendszerét a minőségi követelmények fenntartása mellett a DIT másként is szabályozhatja.

(4) A felvétel esetleges további feltételeit a DIT állapítja meg, amit előre meg kell hirdetni.

(5) A felvételhez az 1. és 2. értékelési szempontnál legalább 40 pont elérése szükséges.

(6) A felvételi pontszám döntési helyzetének elbizonytalanítása, azt a képzetet kelti, hogy a döntés nem ezen alapulhat. A megfelelő pontszám csak szükséges feltétel a felvételhez, de nem jelenti annak biztosítékát. A DIT - pl. túljelentkezés esetén - felajánlhatja az államilag támogatott képzésre jelentkezőnek a költségtérítéses képzést. 

(7) A felvételi eljárással kapcsolatos ügyviteli tevékenység ellátása a DIT, az EDHT titkárság, illetve az AQDI titkárság feladata.

A Növénytudományi Doktori Iskola (NTDI) speciális kiegészítései:
A nyelvtudás után járó pontok: első nyelvvizsga esetén: középfokú nyelvvizsga 3 pont, felsőfokú nyelvvizsga 6 pont, további nyelvvizsgák esetén: középfokú nyelvvizsga 3 pont, felsőfokú nyelvvizsga 6 pont. Maximálisan adható pontszám 10 pont.
A NTDI felvételében elérhető pontszámok száma 80 (30+30+10+10, felvételi minimum 50 pont)
Az egyetemi szabályzat 14 § 3/2 pontjában a tudományos teljesítmény megítélésében a NTDI az alábbi szempontokat veszi figyelembe: Az egyetemi évek alatt tanúsított tudományos érdeklődés és teljesítmény pl. demonstrátor, egyetemi és országos TDK-n részvétel, helyezések. Lehetőség szerint legyen továbbá igazolható tudományos előélete pl. cikk, előadás, szakmai tanulmányút, stb. 
A felvételre jelentkezők meghallgatására és értékelésére a NTDIT ad hoc bizottságot hoz létre, amelynek összetételét az EDHT hagyja jóvá.

 

A fokozatszerzés követelményei

Fokozatszerzés:

Az EDSZ-ben részletes felsorolás található a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről. Ezek mellett a NTDI kiköti, hogy amennyiben az első C típusú nyelvvizsga nem angolból volt, akkor a másodiknak annak kell lennie. A fokozatszerzésre jelentkező tudományos teljesítményét ponttáblázat segítségével értékeljük (1. táblázat), amely megtalálható a NTDI honlapján is. Ennek megfelelően - a fentebb említett publikációs követelmények mellett -  legalább 40 pontot kell elérnie annak, aki fokozatszerzésre jelentkezik. Ez a minimális pontszám és a publikációs követelmények biztosítékul szolgálnak a joggal elvárt színvonalas doktori munkák megszületéséhez.

Tudományos tevékenység mérésére szolgáló pontrendszer a NTDI-ban

Pontot érő tevékenység Kapható pont
PhD Habilitáció
1. Publikációk és visszhangjuk
Tudományos folyóiratcikk:
IF-es angol 20 10
IF-es magyar 15 5
lektorált angol 15 3
lektorált magyar 10 2
egyéb értékelhető cikk 5
 
Konferencia kiadvány (proceeding):
idegen nyelvű 5 2
magyar nyelvű 3 1
 
Előadás összefoglalás, poszter:
idegen nyelvű 2 -
magyar nyelvű 1 -
 
Könyv, könyvrészlet, szerkesztés:
idegen nyelvű könyv 25 20
magyar nyelvű könyv 15 10
idegen nyelvű könyvrészlet 15 10
magyar nyelvű könyvrészlet 10 5
nemzetközi szerkesztés 15 10
magyar szerkesztés 10 5
 
Elfogadott szabadalom:
Magyarországon 5 5
külföldön 10 10
 
Hivatkozás:
hazai 0,5 0,5
külföldi 1 1
 
2. Szakmaspecifikus alkotások
Minősített fajta:
Magyarországon 7 7
külföldön 15 15
Új diagnosztika (eljárás): 4 4
 
3. Külső kutatási források    
Hazai elnyert kutatási és/vagy K+F pályázat témavezetője 1 1
Külföldi elnyert kutatási és/vagy K+F pályázat témavezetője 5 5
Elnyert hazai kutatási megbízás témavezetője 1 1
Elnyert külföldi kutatási megbízás témavezetője 2 2
Nemzetközi szakértői megbízás 2 2
 
4. Tudományos utánpótlás nevelés
Doktori Iskola vezető 5
Doktori Iskola titkára 3
Doktori program vezető 4
Témavezető (sikeres védés esetén) 4
TDK konzulens
         beadott dolgozatnál 0,2 0,1
         egyetemi díjazásnál 0,5 0,3
         OTDK díjazásnál 2 1
Diplomamunka konzulens 0,5 0,3
 
5. Egyéb tudományos aktivitás
MTA Bizottság tisztségviselője 10
MTA Bizottság tagja 2
Hazai tudományos folyóirat szerkesztőbizottság tagja 5
Külföldi tudományos folyóirat szerkesztőbizottság tagja 10
Hazai tudományos társaság tisztségviselője 2
Nemzetközi tudományos társaság tisztségviselője 5
MTA Doktori bírálója 5
MTA Doktori bizottsági tag 3
PhD bírálója 3
PhD bizottsági tag 1

Megjegyzés:
Az elektronikus úton készült és publikált tudományos mű egyenlő elbírálás alá esik a nyomtatott formában megjelenttel. A Ph.D. fokozatszerzéshez szükséges minimális pontszám: 40, ennek legalább 60 %-át tudományos folyóiratcikkekből kell megszerezni. Kivételt képeznek az idősebb, hosszabb kutatói múlttal rendelkező egyéni felkészülők, akiknél további pontszerzési lehetőség is van szabadalom és szakma specifikus alkotások (pl. fajta) formájában. Ez utóbbiak azonban nem haladhatják meg az összes pontszám 40 %-át. A habilitációhoz szükséges minimális pontszám: 120, ebből legalább 60 %-ot az 1. pont alatt felsoroltakkal (tudományos publikációk és hivatkozások) kell megszerezni.  

A fokozatszerzés eljárási rendje az EDHT honlapon, az Egyetemi Doktori Szabályzatban olvasható.