Jegyzőkönyv

 A Növénytudományi Doktori Iskola Tanácsának 2009. február 9-i üléséről

Jelen vannak:

Elnök: Dr. Heszky László, MTA r. tagja, egyetemi tanár

Titkár: Mázikné dr. Tőkei Katalin, PhD

Tagok:

Dr. Bánfalvi Zsófia, MTA doktora   

Dr. Barna Balázs, MTA doktora   

Dr. Birkás Márta, MTA doktora

Dr. Gyulai Gábor, egyetemi docens   

Dr. Helyes Lajos, MTA doktora   

Dr. Heszky László, MTA r. tagja

Dr. Jolánkai Márton, MTA doktora   

Dr. Kiss Erzsébet, kandidátus, egyetemi tanár   

Dr. Kiss József, PhD, egyetemi tanár

Lángné dr. Molnár Márta, MTA doktora   

Dr. Pauk János, MTA doktora   

Dr. Virányi Ferenc, MTA doktora

Kimentését kérte: -

Napirend

1. Munkatervek megbeszélése

PHD HALLGATÓ

TÉMAVEZETŐ

BÍRÁLÓ 1

BÍRÁLÓ 2

Pintér Adrienn

Dr. Tóth Ferenc

Dr. Kiss József

Dr. Víg Károly

Bűdi Károly

Dr. Gyuricza Csaba

Dr. Alexa László

Dr. Ligetvári Ferenc

Ficsor Anita

Dr. Bakonyi József

Dr. Fischl Géza

Dr. Virányi Ferenc

Pilinszky Katalin

Dr. Heszky László, Dr. Kiss Erzsébet

Dr. Pauk János

Dr. Jolánkai Márton

Harcsa Marietta

Dr. Szemán László

Dr. Bánszki Tamás

Dr. Penksza Károly

Kovács Gergő Péter

Dr. Gyuricza Csaba

Dr. Alexa László

Dr. Dimény Judit

Bőcs András

Dr. Helyes Lajos

Dr. Milotay Péter

Dr. Dimény Judit

Balla István

Dr. Jolánkai Márton

Dr. Szabó József

Dr. Szentpétery Zsolt

Kiss Gábor

Dr. Helyes Lajos

Dr. Kruppa József

Dr. Birkás Márta

 

A munkatervek és a bírálatok megvitatását követően a Tanács az alábbi döntéseket hozta:

Átdolgozásra javasolt munkatervek:

bullet

Kiss Gábor és Bűdi Károly munkatervei átdolgozását javasolja a bírálók javaslatainak figyelembe vételével, az új munkatervek elfogadásáról a következő ülésen dönt.

bullet

Kovács Gergő Péter munkatervének kiegészítését javasolja nemzetközi irodalmi áttekintéssel, a kiegészített munkaterv elfogadásáról az NTDI Tanácsa következő ülésén dönt.

 

A bírálók javaslatainak figyelembevételével elfogadott munkatervek:

·         Pintér Adrienn kutatási munkatervében a bírálók által felvetett javaslatokat figyelembe véve a kutatási módszereket pontosítani kell.

·         Ficsor Anita és Pilinszky Katalin munkatervei túl széles területet ölelnek fel, célszerű lenne azt a későbbiekben szűkíteni.

·         Harcsa Marietta kutatási témájához Dr. Matuz János segítséget ajánlott fel homoki gyep, ősgyep területük felajánlásával. Az irodalmi feldolgozást nemzetközi vonatkozásban naprakésszé kell tenni.

·         Bőcs András munkaterve – a bírálók javaslatának figyelembe vételével – elfogadásra került.

·         Balla István munkatervének, irodalmi feldolgozását nemzetközi vonatkozásban naprakésszé kell tenni. Szavazás során Dr. Kiss József tartózkodott.

 

Dr. Barna Balázs kifejezte kérését, hogy a későbbiekben a NTDI Tanácsa ülése előtt szeretné a munkaterveket áttekinteni, hogy érdemben véleményt tudjon mondani róluk. A Tanács a javaslatot elfogadta, és az NTDI titkársága a következő ülésre az átdolgozott 3 munkatervet elektronikus úton a megküldi a tagoknak.

 

2. Abszolutórium megszerzése iránti kérelem elbírálása

bullet

Fegykó Kinga Gabriella (Tóth Ferenc, Növényvédelem és kórélettan program)

bullet

Sződi Szilvia (Túróczi György, Növényvédelem és kórélettan program)

 

Az NTDI Tanácsa Fetykó Kinga Gabriella és Sződi Szilvia kérelmét elbírálta. A kérelmezők tanulmányaikat sikeresen befejezték (120 kredit), a kutatómunkában a kellő előrehaladást igazolták, ezért az NTDI Tanácsa a kérelmeket elfogadta és részükre az abszolutórium kiadását javasolja.

 

3. Jelentkezés fokozatszerzésre

bullet

Csorbainé Gógán Andrea (Dimény Judit, Növénytermesztés és földművelés program)

bullet

Szabó Béla (Tóth Ferenc, Növényvédelem és kórélettan program)

Az NTDI Tanácsa Csorbainé Gógán Andrea és Szabó Béla fokozatszerzésre történő jelentkezését a publikációkkal kapcsolatos hiányosságok miatt nem fogadta el. Az in press közlemények elfogadásáról szóló hivatalos Szerkesztő Bizottsági igazolások csatolását követően a NTDI következő tanácsülésén tárgyalja.

 

4. Fokozat odaítélés

Az NTDI Tanácsa Szatmári Ágnes (Klement Zoltán, Bozsó Zoltán, Növényvédelem és kórélettan program) részére „A baktériumok által indukált általános rezisztenciával kapcsolatba hozható növényi gének azonosítása és kifejeződésük vizsgálata” c. értekezés sikeres védést (100 %) tanúsító jegyzőkönyv alapján javasolja a doktori fokozat odaítélését.

 

5. Egyebek

bullet

Az NTDI Tanácsa elfogadta Heszky László javaslatát, hogy az NTDI munkáját a jövőben 3 program keretében végezze, mivel a MAB akkreditációs anyag is ebben a szellemben készült:

           

 1.  Növénygenetika és biotechnológia program.

Vezető: Heszky László, egyetemi tanár, MTA r. tagja

Háttérintézmény: Genetika és Biotechnológiai Intézet

Megalapozó MSc szak: Mezőgazdasági biotechnológus mester szak

Előzmény: önálló doktori program 1992-től „Növénynemesítés genetikai és biotechnológiai módszerekkel” címmel

 

 2.  Növénytermesztés és földművelés program

Vezető: Jolánkai Márton, egyetemi tanár, MTA doktora

Háttérintézmény: Növénytermesztési Intézet

Megalapozó MSc szak: Agrármérnök mesterszak, Növénytermesztési mesterszak

Előzmény: önálló doktori program a 90-es évek közepétől „Szántóföldi növénytermesztési rendszerek és a termés minősége” címmel

 

       3.  Növényvédelem és kórélettan program

Vezető: Virányi Ferenc, egyetemi tanár, MTA doktora

Háttérintézmény: Növényvédelmi Intézet

Megalapozó MSc szak: Növényvédelmi mester szak

Előzmény: önálló doktori program a 90-es évek közepétől „Szántóföldi növényvédelem és kórélettan” címmel

 

 

bullet

Szabó Hevér Ágnes kérelme „Biostatisztika alkalmazása I.” lehallgatott tárgy indexbe való felvétele iránt (kredit meghatározása). Érdemjegy: jeles (5)

A NTDI Tanácsa elfogadta a „Biostatisztika alkalmazása I. lehallgatott tárgy indexbe való felvételéhez – választott tárgyként, kredit értéke = 4.

 

bullet

Jolánkai Márton és Dimény Judit kérelme Balla István PhD hallgató témavezető személyének változásáról.

A NTDI tanácsa elfogadta, hogy Balla István PhD hallgató témavezetője Dr. Dimény Judit helyett Dr. Jolánkai Márton legyen.

 

bullet

Birkás Márta és Gyuricza Csaba kérelme Kovács Gergő Péter PhD hallgató témavezető személyének változásáról.

A NTDI tanácsa elfogadta, hogy Kovács Gergő Péter PhD hallgató témavezetője Dr. Birkás Márta helyett Dr. Gyuricza Csaba legyen.

 

bullet

Tasi Julianna új tantárgy meghirdetése iránti kérelme

A NTDI tanácsa elfogadta, hogy dr. Tasi Julianna új tárgyat hirdessen meg „Ökológiai és természetvédelmi gyepgazdálkodás” néven, az NTDI Növénytermesztés és földművelés programjában.

 

bullet

Páricsi Sándor kérelme PhD tanulmányok halasztás utáni elkezdésére

A NTDI tanácsa elfogadta, hogy Páricsi Sándor PhD hallgató két év halasztás után megkezdje PhD tanulmányait, a Növénynemesítés és biotechnológia programban.

 

bullet

Bán Rita felterjesztése témavezetővé

A NTDI tanácsa elfogadta Dr.Virányi Ferenc javaslatát, hogy Bán Rita PhD kutatási téma bejelentése után témavezetőként vegyen részt a NTDI munkájában.

 

bullet

Pék Zoltán felterjesztése témavezetővé

A NTDI tanácsa elfogadta Dr. Helyes Lajos javaslatát, hogy Pék Zoltán PhD kutatási téma bejelentése után témavezetőként vegyen részt a NTDI munkájában.

 

bullet

Szakács Éva felterjesztése témavezetővé

A NTDI tanácsa elfogadta Dr. Molnár Márta javaslatát, hogy Szakács Éva PhD kutatási téma bejelentése után témavezetőként vegyen részt a NTDI munkájában.

 

bullet

Stephan Toepfer felterjesztése témavezetővé

A NTDI tanácsa elfogadta Dr. Kiss József javaslatát, hogy Stephan Toepfer PhD kutatási téma bejelentése után témavezetőként vegyen részt a NTDI munkájában.

   

Dr. Heszky László beszámolt arról, hogy a NTDI tanács ülésének időpontjáig 5 személy küldött be PhD témára javaslatot. Kérte a tagokat a határidő betartására.

  

Dr. Heszky László tájékoztatta a Tanács tagjait, hogy a Növénytudományi Doktori Iskola 2009. évi akkreditációjához szükséges önértékelés elkészült, és a Doktori Iskola tevékenysége igen eredményesnek mondható, melyet három táblázattal bizonyított. Kérte a törzstagokat, hogy a személyes adatlapjaikat (MAB KPA) és publikációs listájukat (MTA KPA) legkésőbb február végéig véglegesítsék.

 

 

 Gödöllő, 2009. február 10.

   

 

………………………………………..                    ………………………………………….

Dr. Heszky László                                                    Mázikné dr. Tőkei Katalin

az NTDI vezetője                                                      az NTDI tudományos titkára