Minőségbiztosítási terv

 

 A SZIE Növénytermesztés- és kertészettudományi Doktori Iskola (Növénytudományi doktori Iskola NTDI)

Minőségbiztosítási Szabályzata

 

Indoklás:

A Doktori Iskolánk (NTDI) alapvető célkitűzése a doktorképzés nemzetközi színvonalú minőségének biztosítása. Ennek érdekében a NTDI követi a SZIE kidolgozott és elfogadott minőségbiztosítási rendszerét, egyik legfontosabb alapelve pedig a képzési és fokozatszerzési folyamat minőségének minél több objektív, számszerűsíthető és ellenőrizhető paraméterrel történő ellenőrzése és szükség szerinti folyamatos javítása. Mindezt nemzetközi elvek alapján kidolgozott és működtetett minőségügyi rendszer biztosítja, amely egyúttal megfelel az ISO EN MSz 9001:2001 szabvány követelményeinek is.

Oktatói/kutatói háttér:

A NTDI törzstagjainak a kiválasztásánál alapvető szempont, az MTA doktori fokozat vagy azzal egyenértékű tudományos teljesítmény, a kellő oktatói/tutori tapasztalat, továbbá az a megfontolás, hogy valamennyi művelt tudományszak képviselve legyen. Lényegében hasonló igényeket támasztunk a témavezetőkkel szemben is. A témameghirdetőkkel szemben, elvárás az aktív/eredményes kutatói tevékenység: a téma meghirdetését megelőző 5 év tudományos közleményei, idézettségei, jelentős mértékben haladják meg a doktori iskola fokozatszerzéshez előírt publikációs követelményeit. Az oktatóktól az általuk meghirdetett tárgyak naprakész (up-to-dat) és aktualizált tudásanyagának magas szintű és hatékony átadását várjuk el. Az oktatott tárgyak tematikáját háromévenként felülvizsgáljuk. A témavezetők és az oktatók belső (egyetemi) és külső (társ intézmények, elsősorban kutatóintézetek) minősített oktatók/kutatók közül kerülnek ki. Munkájukat elsősorban a rájuk bízott hallgatók teljesítménye és vizsgaeredményei, publikációinak színvonala minősítik. Fontosnak tartjuk továbbá a hallgatóink véleményét a képzés menetéről, a meghirdetett tárgyak tartalmáról és az oktatás színvonaláról egyaránt, amit időnkénti kérdőíves felméréssel biztosítunk.

Doktori Iskola Fóruma:

A NTDI valamennyi törzstagja, témavezetője és oktatója, valamint a doktoranduszok alkotják az iskola fórumát, amely évente egyszer ülésezik, hogy tájékozódjon a képzéssel és fokozatszerzéssel kapcsolatos kérdésekről és véleményt nyilvánítson azokról. Ez az a lehetőség, amikor tanárok és hallgatók kicserélhetik gondolataikat, esetleges problémáikat és javító szándékkal megbeszélhetik a vitás kérdéseket. Mindez természetesen a minőségbiztosítás hatékony eszközeként is szerepel.

Hallgatók kiválasztása, felvétele:

A hallgatóink kiválasztásánál fontos szempont, hogy kihasználjuk a saját nevelés előnyeit, amely során az egyetemi évek alatt tanúsított tudományos érdeklődést és teljesítményt (demonstrátor, TDK) kiemelten vesszük figyelembe. A jelentkezőktől tehát az EDSz-ben rögzített követelményeken (legalább jó rendű diploma, egy világnyelvből, lehetőleg angolból C típusú középfokú nyelvvizsga) kívül elvárjuk, hogy legyen bármilyen igazolható tudományos előélete (TDK, cikk, előadás, szakmai tanulmányút, stb.). A felvételre jelentkezők meghallgatására és értékelésére a NTDIT ad hoc bizottságot hoz létre, amelynek összetételét az EDHT hagyja jóvá. Felvételi során a szakmai habitusra adható pontok, a rátermettség, elhivatottság és a választott témában való jártasság alapján kerül értékelésre.

Képzési időszak, tárgyak felvétele:

A képzés során elsősorban a törzstagokból álló szakmai szakértői felügyelet biztosítja a külső és belső elvárásoknak való megfeleltetést. A doktori iskolába a képzés, a három alprogramnak megfelelően növénygenetika, növénytermelés és növényvédelem) kész önálló tanterv szerint történik 3 éven keresztül. A tantervek kötelező tárgyain kívül a hallgatóknak személyre szabott kötelezően választható, illetve választható tárgyakat kell felvenniük. Ezek számát és tárgyát a témavezetővel egyetértésben, annak javaslatára az NTDI tanácsa hagyja jóvá. Alapvető cél a kutatási témához igazodó, ugyanakkor annál szélesebb körű szakmai ismeretek elsajátítása. A tárgyak megválasztásánál természetesen a témavezetők és oktatók valamennyi PhD hallgatójuk számára biztosítják az átjárhatóságot (közös szaktárgyak, egymás választható tárgyai) mind intézményen belül, mind – indokolt esetben – intézményen kívül is. Mindez a kutató munka, mint fő tevékenység színvonalának emelése és folyamatosan nemzetközi szinten tartása érdekében történik.

Kutató munka:

A doktorandusz kutató munkáját, a témavezető irányítja és segíti. Emellett a munkatervben rögzített és ütemezett részfeladatok teljesítéséről meghatározott időszakonként minden doktorandusznak számot kell adnia. Ezeket a beszámolókat az alprogramok félévente tartják, amire meghívást kapnak a többi doktoranduszok is, valamint a NTDI vezetője és tanácsának tagjai. Az eddigi tapasztalatok szerint az időközi beszámolók és megvitatásuk nagyon hasznosak és komoly mértékben segítik a kutatómunka eredményességét.

Ugyanezt a célt szolgálja doktori iskolánk, amikor támogatja és szorgalmazza, hogy a hallgatóink minél nagyobb számban töltsenek rövidebb-hosszabb időt a témájukhoz kapcsolódó külföldi kutatóhelyeken. Ez utóbbi a nemzetközi megmérettetés eszköze is lehet, valamint hozzájárul a kutatás és eredményközlés színvonalának emeléséhez.

A minőségi kutatás kétségtelenül sok pénzbe kerül, ezért a doktori iskola mindent megtesz, hogy a rendelkezésre álló szűkös állami hozzájárulás (normatív támogatás) mellett egyéb forrásokat (önköltséges és levelező hallgatóktól eredő bevételek, témavezetői és tanszéki/intézeti források, pályázatok, stb.) is bevonjon a kutatásba, különösen a költségesebb alapozó (molekuláris) kutatások megsegítésére.

Monitoring:

A felvett hallgatóknak (nappali és levelező) egy kutatási munkatervet kell benyújtani, amit egy külső és egy belső lektor értékel. A doktoranduszok kutatói munkáját a Doktori Iskolánk rendszeresen ellenőrzi, és időarányosan értékeli.

Eredményközlés:

A NTDI megkívánja a PhD fokozatra pályázó doktoranduszaitól, hogy kutatási eredményeikről nemzetközileg is elismerhető formában és színvonalon adjanak számot. A Doktori Iskola Tanácsa a fokozatszerzésre benyújtott kérelmet csak akkor fogadja el, ha a doktorandusz a kutatott témából legalább 3 eredeti, lektorált, az MTA illetékes (Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési, Kertészet-és Élelmiszer-tudományi, Növénynemesítési, Növényvédelmi, Mezőgazdasági Biotechnológiai) tudományos bizottságai által elfogadott tudományos folyóiratban publikálta. Részletezve, a minimális publikációs követelmény a következő: összes tudományos publikációk száma: 3 db összes tudományos publikációkból angol nyelvű: 2 db. Az angol nyelvű publikációból IF-os: 1 db.  Az összes tudományos publikációból elsőszerzős: 1 db. Szükségesnek tartjuk továbbá magyar, illetve idegen nyelvű konferencia kiadványok (teljes terjedelmű, cikkszerűen tagolt előadás, illetve előadás vagy poszter rövid kivonata) és/vagy egyéb közlemények (nem lektorált folyóirat cikk) megjelentetését is, a kutatott téma jellegének megfelelően.

Fokozatszerzés:

Az EDSZ-ben részletes felsorolás található a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről. A Ph.D értekezést benyújtás előtt munkahelyi vitára kell bocsátani és ennek jegyzőkönyvét az opponensi véleményekkel együtt be kell nyújtani. A szigorlati bizottságot és a nyilvános védés bizottságát valamint opponenseit a DIT javaslatára az EDHT jelöli ki.  Az opponensekhez kiküldött értekezés utólag nem módosítható. Ezek mellett a NTDI kiköti, hogy amennyiben az első C típusú nyelvvizsga nem angolból volt, akkor a másodiknak annak kell lennie. A fokozatszerzésre jelentkező tudományos teljesítményét ponttáblázat segítségével értékeljük (1. táblázat), amely megtalálható a NTDI honlapján is. Ennek megfelelően - a fentebb említett publikációs követelmények mellett - legalább 40 pontot kell elérnie annak, aki fokozatszerzésre jelentkezik. Ez a minimális pontszám és a publikációs követelmények biztosítékul szolgálnak a joggal elvárt színvonalas doktori munkák megszületéséhez.

A doktori képzésünk időtartama és a fokozatszerzési folyamat alatt a szakmai kontrollt teljes mértékben érvényesítjük és biztosítjuk a tudományos közvélemény számára, a teljes körű nyilvánosságot. A megvédett értekezések nyilvánosságra (könyvtár, repozitórium) kerülnek.

A Doktori Iskola alumni politikája:

A minősítést szerzett doktoranduszok életútjának további figyelemmel kísérése a minőségügyi rendszer fontos eleme. Az iskolánkban doktori fokozatot szerzett szakemberek sorsának követése kettős céllal történik: egyrészt tudni szeretnénk, hogy hol, milyen feladatok ellátásával bízzák meg a volt hallgatóinkat és ezt hogyan teljesítik, másrészt ugyanezen információk az iskola munkáját is minősítik. Törekvésünk szerint a végzettektől kapott visszajelzések segítik a munkánkat és alapot szolgáltatnak a szükséges változtatásokhoz.

 

Gödöllő, 2014. szeptember

 

Tudományos tevékenység mérésére szolgáló pontrendszer a NTDI-ban

Pontot érő tevékenység Kapható pont
PhD Habilitáció
1. Publikációk és visszhangjuk
Tudományos folyóiratcikk:
IF-es angol 20 10
IF-es magyar 15 5
lektorált angol 15 3
lektorált magyar 10 2
egyéb értékelhető cikk 5
 
Konferencia kiadvány (proceeding):
idegen nyelvű 5 2
magyar nyelvű 3 1
 
Előadás összefoglalás, poszter:
idegen nyelvű 2 -
magyar nyelvű 1 -
 
Könyv, könyvrészlet, szerkesztés:
idegen nyelvű könyv 25 20
magyar nyelvű könyv 15 10
idegen nyelvű könyvrészlet 15 10
magyar nyelvű könyvrészlet 10 5
nemzetközi szerkesztés 15 10
magyar szerkesztés 10 5
 
Elfogadott szabadalom:
Magyarországon 5 5
külföldön 10 10
 
Hivatkozás:
hazai 0,5 0,5
külföldi 1 1
 
2. Szakmaspecifikus alkotások
Minősített fajta:
Magyarországon 7 7
külföldön 15 15
Új diagnosztika (eljárás): 4 4
 
3. Külső kutatási források    
Hazai elnyert kutatási és/vagy K+F pályázat témavezetője 1 1
Külföldi elnyert kutatási és/vagy K+F pályázat témavezetője 5 5
Elnyert hazai kutatási megbízás témavezetője 1 1
Elnyert külföldi kutatási megbízás témavezetője 2 2
Nemzetközi szakértői megbízás 2 2
 
4. Tudományos utánpótlás nevelés
Doktori Iskola vezető 5
Doktori Iskola titkára 3
Doktori program vezető 4
Témavezető (sikeres védés esetén) 4
TDK konzulens
         beadott dolgozatnál 0,2 0,1
         egyetemi díjazásnál 0,5 0,3
         OTDK díjazásnál 2 1
Diplomamunka konzulens 0,5 0,3
 
5. Egyéb tudományos aktivitás
MTA Bizottság tisztségviselője 10
MTA Bizottság tagja 2
Hazai tudományos folyóirat szerkesztőbizottság tagja 5
Külföldi tudományos folyóirat szerkesztőbizottság tagja 10
Hazai tudományos társaság tisztségviselője 2
Nemzetközi tudományos társaság tisztségviselője 5
MTA Doktori bírálója 5
MTA Doktori bizottsági tag 3
PhD bírálója 3
PhD bizottsági tag 1

Megjegyzés:

Az elektronikus úton készült és publikált tudományos mű egyenlő elbírálás alá esik a nyomtatott formában megjelenttel.

A Ph.D. fokozatszerzéshez szükséges minimális pontszám: 40, ennek legalább 60 %-át tudományos folyóiratcikkekből kell megszerezni. Kivételt képeznek az idősebb, hosszabb kutatói múlttal rendelkező egyéni felkészülők, akiknél további pontszerzési lehetőség is van szabadalom és szakma specifikus alkotások (pl. fajta) formájában. Ez utóbbiak azonban nem haladhatják meg az összes pontszám 40 %-át.

A habilitációhoz szükséges minimális pontszám: 120, ebből legalább 60 %-ot az 1. pont alatt felsoroltakkal (tudományos publikációk és hivatkozások) kell megszerezni.