Szent István Egyetem Növénytudományi Doktori Iskola Ügyrendi (Működési) Szabályzata

1. A NTDI megalakulása:

A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) Plénuma a 2002. február 22-i rendes ülésén a SZIE 10, korábban ideiglenesen akkreditált doktori iskolája, köztük a Növénytermesztés- és Kertészettudományi Doktori Iskola végleges jóváhagyásáról döntött. Ezek szerint a doktori iskolánk a 4. Agrártudományok tudományterületen belül a 4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok tudományágban jogosult doktori képzésre, doktori fokozat odaítélésére, valamint habilitációs eljárás lefolytatására.

A Doktori Iskola három – az 1990-es évek elején a MAB által akkreditált 3 doktori program fúziójából alakult. Ennek megfelelően a Doktori Iskola feladata, hogy az általa képviselt és a MAB által elismert tudományágon belül a szántóföldi és kertészeti növények termesztésével (1. alprogram), genetikájával, nemesítésével, biotechnológiai kérdéseivel (2. alprogram), valamint a növényvédelmi diszciplínákkal (3. alprogram) kapcsolatos alapozó és alkalmazott kutatási területeket aktívan művelje, a hozzájuk kapcsolódó tudományos képzést (oktatás és kutatás), valamint a doktori fokozatszerzést szervezze, irányítsa és ellenőrizze.

2. A Doktori Iskola szervezete és működése:

a)   Neve, adatai:
            neve: Növénytermesztés- és kertészettudományi Doktori Iskola (belső használatra: Növénytudományi Doktori Iskola, NTDI)
           
működési helye: Szent István Egyetem Gödöllői Terület
           
postacím: 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
           
telefon/fax: 28 522 069 
            e-mail: Helyes.Lajos@mkk.szie.hu
            A NTDI a Szent István Egyetemen belül működik.

b)  Vezetője: Dr. Helyes Lajos, az MTA doktora, egyetemi tanár
Titkára: Mázikné dr. Tőkei Katalin PhD, egyetemi adjunktus

c)   Tagjai:
a NTDI tagjai egyrészt a SZIE alkalmazásában álló egyetemi oktatók és kutatók, másrészt külső intézmények [kihelyezett tanszékek (MTA NKI, MTA MgKI), kutatóintézetek és egyetemek] kutatói, akik alapító tagként, illetve meghívott tagként vállalták az iskolában az oktatói/témavezetői feladatokat.  A NTDI belső és külső alapító, illetve meghívott tagjainak névsora a honlap mellékletében található.
A NTDI tagjainak felkérése ill. megbízása a Szent István Egyetem Egyetemi Doktori Szabályzata (EDSZ) szerint történik.

d)  NTDI Tanácsa:
A MAB előírásainak megfelelően, valamint az EDSZ-ben lefektetett elvekhez igazodva alakítottuk meg a NTDI Tanácsát (NTDIT) oly módon, hogy annak tagjai kellően képviseljék az iskolában művelt tudományszakokat, létszáma pedig arányos és kezelhető legyen. A12 tagú NTDIT belső és külső alapító tagokból és egy meghívott tagból, valamint a hallgatók választott képviselőjéből áll, akiket az alapító doktori programok javaslatára és egyetértésével az Iskola vezetője írásban kért fel erre a feladatra. A NTDIT jelenlegi tagjainak névsora a honlap mellékletében található.

A NTDIT a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzat (EDSZ) szerinti jogokkal és kötelességekkel rendelkezik, azaz az NTDI vezetőjének munkáját segíti, döntéseket hoz, javaslatokat tesz, illetve véleményt nyilvánít.

A NTDIT-t döntési jog illeti meg az alábbi, a doktori képzésre vonatkozó kérdésekben:

bullet

 doktori munkatervek és a témavezetők személyének elfogadása,

bullet

  a doktori képzés tárgystruktúrájának (iskolán, ill. témacsoporton belüli tárgyak) és kredit értékének meghatározása,

bullet

 abszolutórium kiadása,

bullet

  habilitációs kérelemnél a pályázónak a doktori iskola által művelt tudományágba történő befogadása.

A NTDIT előterjesztési és véleményezési joggal felruházott:

bullet

 az Iskola belső és külső alapító, illetve meghívott tagjai névsorának kialakításában,

bullet

 évente egy alkalommal, az akadémiai év első hónapjában (szeptember) a névsor aktualizálásában,

bullet

a nappali, levelező és egyéni felkészülésre jelentkezők fogadásában,

bullet

a külföldön szerzett tudományos fokozat honosításában,

bullet

a doktori szigorlat témakörére ill. tárgyaira és a szigorlati bizottság személyi összetételére vonatkozóan,

bullet

az előírt követelmények teljesítését követően a doktori cselekmény megindításában,

bullet

a hivatalos bírálók személyére és a bíráló bizottság személyi összetételére vonatkozóan,

bullet

valamennyi az Egyetemi Habilitációs Szabályzatban az Iskolára háruló tevékenységben.

e) a NTDI Fóruma:

a NTDI valamennyi belső és külső alapító és meghívott tagja, valamint a doktoranduszok alkotják az Iskola fórumát, amely terv szerint évente egyszer ül össze, hogy tájékozódjon a doktori képzéssel és fokozatszerzéssel kapcsolatos kérdésekről és véleményt nyilvánítson azokról. Ez az a lehetőség, amikor tanárok és diákok teljes létszámban találkozhatnak egymással és megbeszélhetik a közös dolgaikat, esetleges problémáikat, javító szándékkal véleményt cserélhetnek. Mindez segíti az Iskola munkáját és egyúttal a minőségbiztosítás hatékony eszköze is lehet.

f) NTDI nyilvántartási rendszere, adminisztrációja:

A NTDI és NTDIT ügyviteli tevékenységét (ügyiratkezelés, nyilvántartás, levelezés, stb.) alapvetően a SZIE Gödöllői Karok Doktori Titkársága (TTI) végzi, a doktori képzéssel és fokozatszerzéssel kapcsolatos, az Iskolán belül felmerülő adminisztratív feladatokat saját hatáskörben a NTDI vezetője és titkára látja el.

g) NTDI belső szervezete:

A NTDI 3 – a 90-es években akkreditált doktori program fúziójából alakult. Ezért a NTDI 3 alprogramot (tudományos programot) foglal magába:
1. alprogram: Növénytermesztési és kertészeti tudományok, vezetője Dr. Jolánkai Márton egyetemi tanár,
2. alprogram: Növénynemesítési és -biotechnológiai tudományok, vezetője Dr. Heszky László egyetemi tanár,
3. alprogram: Növényvédelmi és kórélettani tudományok, vezetője Dr. Virányi Ferenc egyetemi tanár.

Ezek az alprogramok a NTDI szervezeti keretén belül indokolt szakmai önállóságot élveznek, beleértve a megfelelő képzési struktúrát (táblázat) is. Természetesen az NTDI oktatói valamennyi PhD hallgató számára biztosítják az átjárhatóságot mind a képzés (közös szaktárgyak, egymás választható tárgyai), mind a kutatás (eszközök, műszerek közös használata, szabad információ-áramlás) vonatkozásában. Éppen ez az egyik nagy előnye a doktori iskolák létrejöttének.

3.   A NTDI szerepe a felvételi eljárásban:

A NTDI tagjai évenként a felvételi jelentkezési határidő előtt megadják a meghirdethető kutatási témákat, amelyeket az NTDIT megtárgyal és elfogad.

A teljes idejű (nappali) állami ösztöndíjas doktoranduszok NTDI-ra eső évenkénti létszámát az Oktatási Minisztérium által a SZIE részére biztosított keretből az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) határozza meg. Ez a szám meglehetősen korlátozott. A teljes idejű önköltséges és részidejű (levelező), valamint az egyéni felkészülő doktoranduszok létszámát a NTDI programjainak kapacitása és feltételei szabják meg. A teljes idejű ösztöndíjas és önköltséges, a részidejű önköltséges hallgatók, valamint az egyéni felkészülők felvételéről a NTDIT javaslatára az EDHT dönt.

A doktori képzésre jelentkezőkkel szembeni legfontosabb követelmények a legalább jó rendű szakirányú egyetemi diploma (3 éven belül) és egy világnyelvből (lehetőleg angol) legalább C típusú, középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. Amennyiben a jelentkező az alapkövetelményen felül egy világnyelvből felsőfokú, és/vagy más világnyelv(ek)ből közép- vagy felsőfokú nyelvtudással rendelkezik, ez az EDSZ-ben lefektetett értékelési elvek szerinti pontokat ér. Elvárható a jelentkezőktől a TDK tevékenység, illetve bármilyen igazolható tudományos előélet (előadás, cikk, szakmai tanulmányút).

Egyéni felkészülők jelentkezésekor a C típusú középfokú nyelvvizsga mellé egy másik világnyelvből C típusú alapfokú nyelvtudást kell igazolni (amennyiben az első nyelvvizsga nem angolból van, akkor a másodiknak annak kell lennie!). Egyéni felkészülőknél további követelmény a pályázatban feltüntetett és választott témában elismert és kellően dokumentált tudományos tevékenység (az elvárható mértékű kutató munkát igazoló publikációk és egyéb dokumentumok).

A felvételre jelentkezők meghallgatására és értékelésére a NTDIT ad hoc bizottságot hoz létre, amely a NTDI szakmailag legilletékesebb belső és külső tagjaiból áll. A felvételi vizsga követelményeit és az értékelés módját a SZIE EDSZ tartalmazza. A felvételi meghallgatást követően a NTDIT összeállítja a felvételre javasoltak névsorát és azt a NTDI vezetője előterjeszti az EDHT soron következő ülésére. A felvételi döntésekről az érintettek a vonatkozó szabályzat szerinti időben és módon kapnak értesítést.

4.   A NTDI oktatási munkája:

A teljes- és részidejű képzésben résztvevő doktoranduszoknak a képzési idő alatt teljesíteniük kell a NTDI által előírt, egyéni képzési tervben is rögzített szaktárgyak lehallgatását és vizsgákat, amelyekből legalább 36 kreditet kell összegyűjteniük. A doktoranduszok részére előírt tantárgyak között van a NTDI valamennyi doktorandusza részére kötelező tárgy, az adott témacsoporton belül egyénre szabott kötelezően választandó tárgyak, valamint a témavezetővel egyetértésben az adott témához kapcsolódó választható tárgyak. A NTDI-ban felvehető tárgyakról és az értük kapható kreditekről a honlap melléklete ad tájékoztatást.  Azokat a tárgyakat, amelyek egy szemeszteren belül elegendő létszámú (min. 4-5) hallgatót érintenek, kurzusszerűen, előre meghirdetett időpontban szervezzük.

A doktoranduszok tanulmányaik és kutató munkájuk mellett általában részt vesznek az oktatásban is, ennek mértéke azonban nem mehet a saját munkájuk rovására. Az oktatási feladatokért járó krediteket (maximum 45) a SZIE tanulmányi és vizsgaszabályzata tartalmazza.

Kellő feltételek esetén és a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve a NTDI támogatja doktoranduszainak a külföldi részképzését, illetve szorgalmazza a kutató munkájukhoz szervesen kapcsolódó témában kezdeményezett tanulmányutakat.

5.   A NTDI feladatai a doktoranduszok kutatási tevékenységével kapcsolatban:

A doktorandusz kutató munkáját a témavezető irányítja és segíti. Emellett a munkatervben rögzített és ütemezett részfeladatok teljesítéséről meghatározott időszakonként minden doktorandusznak számot kell adnia. Ezeket a beszámolókat fél-egy évente szükséges tartani, amire a szűkebb szakmai közösségen (doktori témacsoport tagjai) kívül célszerű meghívni a többi doktoranduszt is, valamint a NTDI vezetőjét és a NTDIT tagjait.

A kutatómunka befejeztével a doktorandusz elkészíti az értekezését, először csak a munkahelyi vitára alkalmas módon. Az értekezés feletti munkahelyi vitát megelőzi két opponens felkérése bírálatra. A bírálatok birtokában a NTDI megszervezi a munkahelyi vitát, amelyre meghívja a NTDI oktatóit és doktoranduszait. A 2004. szeptember 1-én életbe lépett kredit szabályzat szerint a kutatási feladatok maradéktalan teljesítéséért legfeljebb 126 kredit adható.

6.   A NTDI gazdálkodása:

A NTDI doktori képzéséhez rendelkezésre álló források az állami támogatásból, az költségtérítéses doktoranduszok költségtérítéséből, valamint a doktoranduszok kutató munkáját biztosító egyéb (témavezetői, tanszéki saját források) bevételekből tevődnek össze. Szükség van azonban az Iskola általános működtetéséhez is kb. 10 % levonására, amelynek a felhasználásáról a NTDI vezetője gondoskodik és számol el az NTDI tagjai felé. Az egész Iskolát érintő költségekről (adminisztrációs költségek, közös beszerzések ill. díjak) közös megegyezéssel az NTDIT dönt, hasonlóképpen a doktoranduszokat érintő támogatásokról is.

A NTDI minden pályázati lehetőséget kihasznál, hogy a doktoranduszai számára a kutatásokhoz szükséges forrásokat növelje.

7.   A NTDI publikációs gyakorlata:

A NTDI megkívánja a PhD fokozatra pályázó doktoranduszaitól, hogy kutatási eredményeikről nemzetközileg is elismerhető formában és színvonalon adjanak számot. Ennek legfontosabb módja a tudományos közlemények írása és elfogadtatása. A tudományos teljesítmény elismeréséhez a kutatott témából legalább 3 eredeti, lektorált, az MTA illetékes (Növénytermesztési, Kertészeti, Növénynemesítési, Növényvédelmi, Biotechnológiai) bizottságai által elfogadott tudományos folyóiratban, illetve ezzel egyenértékű tudományos könyvfejezetben megjelent (vagy dokumentáltan megjelenésre elfogadott) közleményre van szükség (ebből 2 angol nyelven és legalább egyben első szerzőség). A Doktori Iskola kötelezővé teszi legalább egy impakt faktoros közlemény megjelentetését. Kívánatos továbbá magyar ill. idegen nyelvű konferencia kiadványok (teljes terjedelmű, cikkszerűen tagolt előadás, illetve előadás vagy poszter rövid kivonata) és/vagy egyéb közlemények (nem lektorált folyóirat cikk) megjelentetése is a kutatott téma jellegének megfelelően. A tudományos (publikációs) tevékenységet a NTDI a honlap mellékletében megadott módon, pontszámokkal ismeri el oly módon, hogy a fokozatszerzésre jelentkezéshez a doktorandusznak legalább 40 pontot kell összegyűjtenie.

Egyéni jelentkezőknél a fenti követelmények a jelentkezést megelőző 3-5 évre vonatkoznak, továbbá a tudományos tevékenység mérésére szolgáló pontok is módosulnak.

8.   A fokozatszerzési eljárás szervezése:

Az EDSZ-ben részletes felsorolás található a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről. Ezek mellett a NTDI kiköti, hogy amennyiben az első C típusú nyelvvizsga nem angolból volt, akkor a másodiknak annak kell lennie.
A képzési időt követően, a doktorandusznak fokozatszerzési eljárásra kell jelentkeznie. Ennek a NTDI és Tanácsa által előírt minimális követelményei a következők:

·      szervezett képzés esetén a képzést lezáró végbizonyítvány vagy abszolutórium megszerzése, azaz a kutató munkában időarányos előrehaladás bizonyítása,

·      kellő publikációs tevékenység: a NTDI által meghatározott szintű és mennyiségű (lásd még az előző pontot), már megjelent, illetve megjelenés alatt lévő (csak írásban visszaigazolt elfogadás esetén!) tudományos cikkek és más publikációk,

·      egyéni felkészülés esetén a végbizonyítvány helyett a kijelölt feladatok eredményes teljesítése (vizsgalap, legalább az előző pontban meghatározott publikációs teljesítmény), valamint az értekezés műhelyvitájáról készült jegyzőkönyv,

·      a doktori képzés során végzett tanulmányi, kutatási, publikációs és oktatási tevékenységnek megfelelően legalább 180 kredit pont megszerzése (a 180 kreditpont összegyűjtésének lehetőségeiről részben a honlap mellékletéből, részben a SZIE Doktori Iskolák Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatából tájékozódhatnak).  

A fokozatszerzésre jelentkezés az e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és annak a szükséges mellékletekkel ellátva történő benyújtásával történik. A fokozatszerzési kérelmet a NTDIT véleményezi és egyetértése esetén a NTDI vezetője jóváhagyásra előterjeszti azt az EDHT felé. A kérelemmel rend szerint egy időben a NTDIT ugyancsak véleményezi a doktori szigorlatra (komplex szigorlati témakör vagy konkrét, általában két szigorlati tárgy), valamint a szigorlati bizottság személyi összetételére a témavezető által tett javaslatot, majd azt a NTDI vezetője szintén felterjeszti az EDHT elé jóváhagyásra. A vonatkozó szabályoknak megfelelően a szigorlati bizottság egyik tagja külső alapító tag (törzstag) vagy meghívott tag, szükség esetén más, tudományos fokozattal rendelkező külső szakember legyen. A doktori szigorlat megszervezése a NTDI feladata. A szigorlat lefolytatása és értékelése az EDSZ szerint történik.  

A fokozatszerzésre jelentkezéssel egy időben vagy később történik a bíráló bizottság elnökére, tagjaira és az opponensek személyére a javaslattétel. Az opponensek egyike és a bíráló bizottság legalább 2 tagja külső alapító (törzstag) tag, meghívott tag vagy más külső, szakmailag kompetens személy legyen. Ezt - a doktori szigorlathoz hasonlóan - a doktorandusz témavezetőjének javaslatára a NTDIT véleményezi, majd a NTDI vezetője jóváhagyásra az EDHT elé terjeszti. Mind a szigorlati, mind a bíráló bizottságok személyeinek kijelölésekor ügyelni kell az összeférhetetlenség elkerülésére.  

A doktori védés megszervezése ugyancsak a NTDI feladata, amelyhez a Gödöllői Karok  Doktori Titkársága adminisztrációs segítséget nyújt.

9.   A NTDI feladatai a habilitációs eljárások során:

A NTDIT az Egyetemi Habilitációs Szabályzatban (EHSZ) foglaltaknak megfelelően első lépésben azt vizsgálja, hogy a pályázó tevékenysége mennyire kapcsolódik az iskola által művelt tudományághoz és ennek alapján befogadja-e a doktori iskolába. Ezt követően a NTDIT áttanulmányozza és értékeli a pályázó személy tudományos, szakmai és oktatási tevékenységét. A folyamodó személy tudományos teljesítményének méréséhez a NTDIT felhasználja az MTA Agrártudományok Osztálya által elfogadott tudománymetriai irányelveket, illetve az ezek alapján készített pontrendszert (lásd a honlap mellékletét). Ezt követően a NTDIT nyilatkozik arról, hogy a folyamodó személy megfelel-e a NTDI által a habilitációs eljárás lefolytathatóságának előfeltételeként megszabott szakmai és nyelvismereti követelményeknek. Ha igen, akkor a NTDIT javaslatot tesz az EDHT felé az eljárás lefolytatására, valamint a habilitációs bizottság személyi összetételére. A NTDIT az idegen nyelvű habilitációs előadásnál az angolt tekinti elsődlegesnek, de kivételes esetben más világnyelvet (német, francia) is elfogad, amennyiben a habilitációs bizottság tagjai között van olyan, aki ezt a nyelvet kellő szinten ismeri.

10.  A NTDI alumni politikája:

A NTDI az alapító programok korábbi gyakorlatát követve figyelemmel kíséri az iskolában doktori fokozatot szerzett szakemberek sorsát. Ennek kettős célja van: egyrészt tudni      szeretnénk, hogy hol, milyen feladatok ellátásával bízzák meg a volt hallgatóinkat és ezt hogyan teljesítik, másrészt ugyanezen információk az iskola munkáját is minősítik. Törekvésünk szerint a végzettektől kapott visszajelzések segítik a munkánkat és alapot szolgáltatnak a szükséges változtatásokhoz.

11.  A NTDI minőségbiztosítási rendszere:

A Doktori Iskola keretében folyó doktorképzés nemzetközi szintű tudományos minőségének biztosítása, illetve folyamatos jobbítása alapvető célkitűzése valamennyi, ebben a tudományos műhelyben tevékenykedő oktatónak és kutatónak. A tudományos színvonal megőrzése és javítása minden résztvevőtől komoly erőfeszítéseket követel, ugyanakkor ez mind a SZIE, mind a tudományos közélet részéről alapvetően elvárható követelmény. A NTDI egyik legfontosabb alapelve az ún. kutatói-alkotói tevékenység mérése, illetve ennek a tevékenységnek egyrészt a doktoranduszokra, másrészt a habilitálandó személyekre vonatkozó követelményei (lásd a honlap mellékletében foglaltakat). A tudományos képzés minőségének biztosítása és folyamatos javítása megköveteli, hogy már a felvételnél ragaszkodjunk a jelentkezők ilyen szellemű kiválasztásához. Ezután a személyre szabott képzési programok meghatározása és végrehajtásuk folyamatos ellenőrzése, a minimális követelmények (tudományos teljesítmény, nyelvismeret) következetes betartása, az oktatók és témavezetők munkájának ellenőrzése, valamint a kimenet (disszertáció) nemzetközi színvonalának biztosítása azok a feladatok, amelyekkel a minőségi követelményeket teljesíteni tudjuk.

Gödöllő, 2009. február